Blog overzicht

Aandachtspunten bij het inschakelen van een casemanager bij verzuim


Richard van der Kamp


In sommige gevallen is voor de verzuimbegeleiding van een zieke werknemer de inzet van een casemanager nodig. Deze is belast met de meer administratieve en procesmatige kant van het (langdurig) verzuim en de re-integratie. Afhankelijk van het soort contract kan een arbodienst een casemanager voor je organisatie regelen. In dit blog lees je wat je mag verwachten van een casemanager?

 

Artikel 14 van de Arbowet schrijft voor dat werkgevers een bedrijfsarts moeten inschakelen voor ‘het adviseren bij de begeleiding van werknemers die door ziekte niet in staat zijn hun arbeid te verrichten’. Je moet tijdens de ziekte van de werknemer de regels uit de Wet verbetering poortwachter volgen. Die moeten eraan bijdragen dat de werknemer zo snel mogelijk zijn werk kan hervatten. Zo moet de bedrijfsarts als vuistregel na zes weken ziekte een probleemanalyse maken en moet je samen met de werknemer een plan van aanpak maken. Een casemanager kan je hierbij ondersteunen.

 

Uit de eigen organisatie of ingehuurd

De casemanager kan iemand uit de eigen organisatie zijn of worden ingehuurd via een arbodienstverlener. De meeste arbodiensten bieden ook ondersteuning bij verzuim door een casemanager aan. Als dat zo is, staan daarover voorwaarden en aanvullende afspraken in het basiscontract met de arbodienst. De casemanager kan één of meer dagdelen op locatie bij je organisatie komen werken. Het is ook mogelijk om één van de eigen werknemers aan te stellen als casemanager. Dat kan een leidinggevende zijn of een HR-professional. Grotere organisaties hebben vaak meerdere eigen casemanagers.

 

Taken van een casemanager

Hoewel een interne casemanager misschien de voorkeur verdient, kan een externe casemanager verschillende taken uitvoeren die verband houden met de verzuimbegeleiding en het re-integratietraject. Een casemanager doet de praktische (en dus niet de medische) kant van de verzuimbegeleiding, onderhoudt het contact met de zieke werknemer en is het aanspreekpunt voor de werknemers. De casemanager houdt in de gaten of alle betrokkenen bij het verzuim de stappen uit de Wet verbetering poortwachter wel op tijd en correct uitvoeren.

 

Goed contact draagt bij aan het herstel

Omdat bij ziekte alle inspanningen erop gericht zijn de werknemer zo snel mogelijk duurzaam te laten terugkeren naar het eigen werk, is een goede samenwerking heel belangrijk. Een goede verstandhouding tussen de direct leidinggevende en de zieke werknemer draagt bij aan een vlotte re-integratie. Goed contact draagt bij aan het herstel. Dat is een aandachtspunt bij het inhuren van een externe casemanager. Die is niet bekend met de dagelijkse praktijk van werknemers in de
organisatie. Net als bij de keuze voor een arbodienstverlener geldt: er moet niet alleen sprake zijn van deskundigheid, maar ook van een klik.

 

Gezondheid werknemer valt onder privacywetgeving

Gegevens over gezondheid, zoals medische gegevens, mogen alleen worden verwerkt door of onder verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar die gebonden is aan een beroepsgeheim of verplicht is tot geheimhouding. Dat is in de praktijk de bedrijfsarts of de arbodienst. Deze partijen mogen in principe geen gegevens van een patiënt aan anderen verstrekken – dus ook niet aan een casemanager die de verzuimbegeleiding doet. De bedrijfsarts mag geen informatie over de gezondheid van werknemers delen met de werkgever. De werkgever mag alleen gegevens krijgen die nodig zijn voor de verzuimadministratie en de re-integratie.

 

Verschil bedrijfsarts en casemanager

De titel ‘bedrijfsarts’ is wettelijk beschermd en gekoppeld aan de uitvoering van bepaalde taken. Dat zijn voornamelijk het opstellen van een probleemanalyse en eindoordeel van de re-integratie, opvragen van medische informatie, verwijzen naar andere zorgverleners en het vastleggen van informatie in een medisch dossier. De bedrijfsarts heeft het recht om bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan de casemanager. Deze werkt op basis van taakdelegatie en voert dan taken uit
onder verantwoordelijkheid en toezicht van de bedrijfsarts. Dit zijn nooit medische taken. De casemanager kan wel degene zijn die ziekmeldingen afhandelt en inventariseert of een afspraak bij de bedrijfsarts op korte termijn noodzakelijk of gewenst is. De bedrijfsarts blijft uiteindelijk verantwoordelijk.

 

Over Visma Verzuim

Wij willen werknemers in organisaties veilig, gezond en duurzaam inzetbaar houden. Dat doen wij door samen met onze klanten de meest flexibele, complete en gebruiksvriendelijke software te ontwikkelen voor verzuimbegeleiding en het inzetbaar houden van werknemers. Daarbij geloven wij in de kracht van eenvoud, connectiviteit en data.

 

Wil je op de hoogte blijven over de ontwikkelingen bij Visma Verzuim? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn. Meer informatie vind je op onze website.

 


Andere blogs
02 / 01 / 24
Voldoende rust na inspanning voorkomt verzuim

Het komt voor: een conflict op het werk. Een kwart van de werknemers ervaart conflicten op het werk. Onder leidinggevenden is dat zelfs een derde. De productiviteit en de sfeer kunnen eronder lijden. Een groep experts stelt als nieuwe optie arbeidsconflictenverlof voor. Dit kan een goed idee zijn.

Bericht lezen
17 / 11 / 23
Conflictverlof: afkoelen om langdurig verzuim te voorkomen

Het komt voor: een conflict op het werk. Een kwart van de werknemers ervaart conflicten op het werk. Onder leidinggevenden is dat zelfs een derde. De productiviteit en de sfeer kunnen eronder lijden. Een groep experts stelt als nieuwe optie arbeidsconflictenverlof voor. Dit kan een goed idee zijn.

Bericht lezen
26 / 05 / 23
Regels rondom de loondoorbetaling bij een zieke uitzendkracht

Als een werknemer twee jaar ziek is, mag je als werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen. Bij tijdelijk personeel, zoals uitzendkrachten gelden er andere regels. De cao van de uitzendbranche regelde dat een uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt bij ziekte van de uitzendkracht. Een paar jaar geleden ontstond hierover discussie, doordat het gerechtshof deze regel in twijfel trok: is dit wel rechtvaardig en geldt het uitzendbeding wel bij ziekte?

Bericht lezen
Whitepaper Verzuimbegeleiding, wat moet je als leidinggevende weten?

 

Dit whitepaper geeft je een goed beeld van wat er allemaal komt kijken bij verzuimbegeleiding.

Download Whitepaper