Blog overzicht

Wat is een re-integratieplan?


Richard van der Kamp


De re-integratie van zieke werknemers verloopt altijd volgens een plan van aanpak. Daarin beschrijf je welke stappen je samen met je werknemers zet om tot werkhervatting te komen. Dat kan heel simpel zijn, zoals een opbouw waarbij een werknemer elke week twee uurtjes extra gaat werken. Maar het kan ook een traject van maanden of zelfs twee jaar zijn. Gelukkig sta je er bij het opstellen van het plan van aanpak niet alleen voor, want je baseert je op de gegevens van de bedrijfsarts. 

 

Je mag zieke werknemers niet vragen naar medische zaken, want dat valt onder de privacywet. Werknemers mogen vertellen wat ze mankeren, maar het initiatief daarvoor moet van hen komen. De bedrijfsarts mag wél over de medische aspecten van de ziekte praten. Zodra duidelijk is dat een werknemer langer dan zes weken ziek blijft, schakel je de bedrijfsarts in. Die stelt een probleemanalyse op. Daarin staat welke werkzaamheden de werknemer wel en niet kan uitvoeren. 

 

Probleemanalyse is de basis 

Deze probleemanalyse vormt de basis voor het plan van aanpak, dat je samen met je zieke werknemer opstelt. Download daarvoor een formulier van uwv.nl en vul dat in. Uit de probleemanalyse blijkt wat de belastbaarheid van de zieke werknemer is. Denk aan het verrichten van werkzaamheden zonder deadline of uitsluitend zittend werken. Ook geeft de bedrijfsarts een indicatie voor de opbouw van uren. Is je werknemer het niet eens met deze opbouw of heb je zelf twijfels, ga dan in gesprek met de bedrijfsarts en overleg over een opbouw tot iedereen zich daar goed bij voelt. Vanzelfsprekend kun je de opbouw tussentijds aanpassen als blijkt dat het aantal uren te hoog of misschien juist te laag ligt.  

 

Onderdelen in plan van aanpak 

In het plan van aanpak komen een aantal zaken terug: 

  • het einddoel van de re-integratie;
  • het re-integratietraject, met de acties, de verantwoordelijke voor elke actie en het verwachte resultaat;
  • het tijdspad van de re-integratie;
  • data waarop je de voortgang evalueert met de zieke werknemer.

Allereerst bespreek je het einddoel. Het is realistisch dat een salarisadministrateur kan terugkeren in de eigen functie na een knieoperatie. Heeft diezelfde salarisadministrateur een burn-out die mede werd veroorzaakt door een arbeidsconflict met de leidinggevende omdat hij boven zijn niveau werkte en de werkdruk niet aankon? Dan is het minder waarschijnlijk dat de werknemer terug kan keren in zijn eigen functie. Wellicht kan hij een andere functie vervullen binnen de organisatie. Als dat niet mogelijk is, is een passende functie binnen een andere organisatie vinden een mogelijk einddoel. 

 

Vooruitgang monitoren 

Het tweede deel van het plan van aanpak is een beschrijving van het traject dat de werknemer volgt tot het einde van de re-integratie. De voorgenomen taken, de termijn waarop ze plaatsvinden en het einddoel beschrijf je zo concreet mogelijk. Denk aan: ‘in week 11 en 12 een inventarislijst maken van de stellingkasten in het magazijn’. Haalbare en duidelijk omschreven taken helpen je om te zien of de werknemer vooruitgang boekt. 

 

Help je werknemer

Je kunt je werknemer op verschillende manieren helpen bij de terugkeer naar de werkvloer. Denk bijvoorbeeld aan: 

  • Arbeidsinhoud: aanpassing van het taakniveau, uitbreiding van het aantal regelmogelijkheden, een andere functie aanbieden, eventueel met om- of bijscholing, aanbieden van loopbaanbegeleiding of jobcoaching.
  • Arbeidsomstandigheden: aanbrengen van structuur in onregelmatige werktijden, doen van bouwkundige of technische aanpassingen, aanbieden van beschermings- en hulpmiddelen, opstellen van duidelijke instructies.
  • Arbeidsvoorwaarden: bieden van extra verlofmogelijkheden, uitzoeken van mogelijkheden voor kinderopvang, bieden van hulp aan mantelzorgers, flexibel omgaan met werktijden.
  • Arbeidsverhoudingen: bemiddeling door de arbodienst of een andere deskundige, overplaatsing van de werknemer.
  • Sociaal-medische factoren: hulp bij het zoeken naar een behandelaar bij psychische klachten, aanbieden van bijvoorbeeld weerbaarheidstraining, gedragstherapie aanbieden, inschakelen van schuldhulpverlening of gezinscoach.

Plan van aanpak tussentijds aanpassen 

Ben je het met je werknemer eens over de gemaakte afspraken, dan ondertekenen jullie beiden voor akkoord. De werkgever stuurt een exemplaar naar de werknemer, de casemanager en de bedrijfsarts. Het plan is dan nog niet in beton gegoten, want er staat ook in hoe vaak je werknemer contact heeft met de bedrijfsarts. Een bezoek kan een reden zijn om het plan van aanpak aan te passen.

 

Over Visma Verzuim

Wij willen werknemers veilig, gezond en duurzaam inzetbaar houden. Dat doen wij door samen met onze klanten de meest flexibele, complete en gebruiksvriendelijke software te ontwikkelen voor verzuimbegeleiding en het inzetbaar houden van werknemers. Daarbij geloven wij in de kracht van eenvoud, connectiviteit en data.Andere blogs
06 / 03 / 23
Beleid opstellen voor hybride werken

Sinds de coronapandemie zijn steeds meer werkgevers gaan nadenken over beleid voor hybride werken. Veel werknemers willen graag deels thuis blijven werken en ook werkgevers hebben gezien dat thuiswerken prima kan werken. Volledig thuiswerken zit er vaak niet in, maar voor hoeveel dagen gaan werknemers dan terug naar kantoor? En hoe ga je dit organiseren? Het is verstandig om hiervoor beleid op te stellen.

Bericht lezen
23 / 02 / 23
Verzuim verlagen? Verhoog de medewerkersbetrokkenheid

Betrokken medewerkers zijn goud waard voor elke organisatie. Ze melden zich (bijna) nooit ziek, werken proactief en zijn van grote toegevoegde waarde voor het bedrijf. Kortom: betrokken medewerkers bepalen in grote mate het succes van een organisatie. Maar hoe zorg je er dan voor dat je collega’s betrokken zijn en blijven?

Bericht lezen
10 / 02 / 23
Neem afspraken over privétijd tijdens verzuim op in verzuimprotocol

Een werknemer die ziek is, hoeft tijdens zijn ziekmelding niet alleen maar thuis te blijven en op bed te liggen. Maar dat betekent niet dat ze alles maar kunnen doen en laten wat ze willen. Als werkgever bespreek je de bewegingsruimte van een ziekgemelde werknemer. In hoeverre mag je grenzen stellen aan de bewegingsruimte van een zieke werknemer?

Bericht lezen
Hoe kun je goed overzicht houden tijdens ziekte en re-integratie?

Een goed re-integratieplan is de basis voor een succesvolle re-integratie. Maar daarnaast wil je natuurlijk ook goed overzicht houden tijdens de verzuimperiode en het re-integratieproces. Hoe je dat kunt doen lees je in ons whitepaper.  Download ons whitepaper “Overzicht tijdens ziekte en re-integratie