Blog overzicht

Wat kost ziekteverzuim?


Richard van der Kamp


Ziekteverzuim kost meer dan je in eerste instantie misschien zou denken. Allereerst is er de doorbetaling van loonkosten. Meestal betaalt een organisatie vanaf de eerste ziektedag het salaris door. Maar als dit in de cao of arbeidsovereenkomst is afgesproken, kan er sprake zijn van één of twee wachtdagen.

 

Op een wachtdag ontvangt de werknemer geen loon. Je betaalt minimaal 70% van het loon aan de werknemer in de eerste 104 weken van ziekte. Is je organisatie gebonden aan een cao, dan betaal je mogelijk meer dan 70%. Je organisatie kan zo’n hoger percentage ook zelf hebben geregeld.

 

De kosten bij ziekteverzuim op een rij

 

Directe loonkosten

Collega’s moeten bij ziekte eventuele spoedeisende klussen overnemen. Dat gaat ten koste van hun eigen werk. Is er een vervanger nodig, dan betaal je dubbel loon: zowel dat van de zieke werknemer als dat van de vervanger. De vervanger moet minimaal een overdracht krijgen van een collega en misschien worden ingewerkt. Zo’n briefing kost een werknemer extra tijd.
Sommige werknemers hebben een functie die vraagt om heel specifieke kennis en/of vaardigheden. In dat geval is het niet altijd even gemakkelijk is om een vervanger te vinden. Dan kan je organisatie te maken krijgen met productieverlies en mogelijk zelfs omzetverlies.

 

Indirecte loonkosten

Bovendien ben jij als leidinggevende bezig met het ziektegeval. Je zoekt naar een oplossing voor het werk. Je organisatie heeft bij een ziektegeval dus ook te maken met jouw loonkosten. Daarnaast zijn er nog loonkosten voor een HR-medewerker die de ziekmelding moet registreren in het verzuimsysteem. Als een ziektegeval langer duurt, moet je een interne of externe casemanager aanstellen die ervoor zorgt dat alle stappen uit de Wet verbetering poortwachter worden gevolgd. Ook dat brengt kosten met zich mee.

 

Inzet van de arbodienst

Is een werknemer langer ziek, dan komt de arbodienst om de hoek kijken. Je organisatie is wettelijk verplicht om een contract te hebben met een arbodienst. Dat kan een all-in abonnement zijn, maar veel organisaties sluiten een abonnement af waarbij je een basisbedrag betaalt en een extra bedrag op het moment dat de arbodienst wordt ingeschakeld. Dat kan een bedrag per uur zijn of een bedrag per verrichting, zoals een bezoek van de werknemer aan de bedrijfsarts. Een grove richtlijn is dat een arbodienst zo’n € 100 tot € 150 per werknemer per jaar kost. Sommige organisaties houden rekening met ongeveer 0,3% van de loonsom op jaarbasis.

 

Extra kosten vermijden

Het is belangrijk dat je je bij langdurige ziekte inspant voor een goede re-integratie. Probeer prettig contact te onderhouden, maak duidelijke afspraken met je werknemer en zorg dat hij zich er aan houdt. Overtreedt de werknemer de regels, ga dan eerst met hem in gesprek, maar uiteindelijk mag je hem een sanctie opleggen. De wet schrijft een loonopschorting of zelfs een loonstop voor. Doe je dit niet, dan kan dit tellen als een belangrijke tekortkoming. Datzelfde geldt voor te weinig aandacht besteden aan de re-integratie. Als bij een controle blijkt dat je organisatie een belangrijke tekortkoming heeft, dan kan UWV je organisatie verplichten om nog een derde ziektejaar loon door te betalen.

 

Rekenvoorbeeld van de kosten per dag

Natuurlijk verschilt de situatie per werknemer en per organisatie, maar onderstaand rekenvoorbeeld geeft een indicatie van de extra kosten per dag.

 

  • Kosten voor vervanging: € 191
  • Omzetverlies: € 43
  • Arbodienstverlening: € 10
  • Interne verzuimbegeleiding: € 8

Totale extra kosten door verzuim per dag: € 252

 

Wil je zelf uitrekenen ziekteverzuim van een werknemer je kost? Dan kun je de tool op www.verzuimkosten.nl gebruiken. Een ziekmelding is vervelend, zowel voor de zieke werknemer als voor je organisatie. Houd je daarom aan het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’. En word je werknemer toch ziek? Wees dan voorbereid op de kosten.

 

Bronvermelding: De bron voor het gemiddeld jaarinkomen is CPB. De bron voor de berekening is mkbservicedesk.nl

 

Over Visma Verzuim

Wij willen werknemers veilig, gezond en duurzaam inzetbaar houden. Dat doen wij door samen met onze klanten de meest flexibele, complete en gebruiksvriendelijke software te ontwikkelen voor verzuimbegeleiding en het inzetbaar houden van werknemers. Daarbij geloven wij in de kracht van eenvoud, connectiviteit en data.


Andere blogs
26 / 05 / 23
Regels rondom de loondoorbetaling bij een zieke uitzendkracht

Als een werknemer twee jaar ziek is, mag je als werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen. Bij tijdelijk personeel, zoals uitzendkrachten gelden er andere regels. De cao van de uitzendbranche regelde dat een uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt bij ziekte van de uitzendkracht. Een paar jaar geleden ontstond hierover discussie, doordat het gerechtshof deze regel in twijfel trok: is dit wel rechtvaardig en geldt het uitzendbeding wel bij ziekte?

Bericht lezen
26 / 05 / 23
Fit blijven op de werkplek helpt om verzuim te voorkomen

Gedurende een werkdag kan het lastig zijn om voldoende te bewegen. Langdurig achter een beeldscherm zitten en in een verkeerde houding werken, kunnen fysieke problemen bij werknemers veroorzaken. Lichamelijke beweging houdt een werknemer gezond en voorkomt verzuim. Hoe zorg je ervoor dat werknemers fit blijven?

Bericht lezen
26 / 05 / 23
De zin van voldoende vakantie nemen

In de Arbeidstijdenwet staan regels voor het nemen van pauze en vakantie om werknemers de gelegenheid te geven van hun werk te herstellen. Rust nemen is niet alleen noodzakelijk voor het herstel na zware fysieke arbeid, maar ook na het leveren van cognitieve inspanning. Je kan het dus zien als een vorm van verzuimpreventie.

Bericht lezen
Hoe kun je als leidinggevende verzuim goed managen?

Kosten voor (onnodig) ziekteverzuim wil je natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. De rol van de leidinggevende is bij het managen van verzuim van cruciaal belang. Wil je meer weten over de rol van de leidinggevende bij verzuimmanagement? Download ons whitepaper ‘Verzuimbegeleiding: wat moet je als leidinggevende weten?’