Blog overzicht

Waarom is een goed verzuimbeleid belangrijk?


Richard van der Kamp


Als een werknemer zich ziekmeldt, is het belangrijk om volgens een duidelijke richtlijn te werk te gaan. Dat start al bij de ziekmelding en eindigt als de werknemer zich weer voor 100% beter meldt. Met een ziekteverzuimbeleid creëer je die duidelijkheid. Je voldoet zo niet alleen aan de wettelijke plicht, maar doet je werknemer en je organisatie ook een groot plezier. 

 

In de wet staat niet letterlijk dat de werkgever verplicht is om een ziekteverzuimbeleid op te stellen. Wel is de verplichting af te leiden uit één van de eisen die wordt gesteld aan de arbodienst: in artikel 2.9 van het Arbobesluit staat dat die de werkgever moet adviseren over een gestructureerd, systematisch en adequaat arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid. De kern is heel simpel: je noteert daarin hoe je organisatie omgaat met verzuim. Elke organisatie is anders en daarom gaat het om maatwerk. 

 

 

Voordelen van een ziekteverzuimbeleid

Voldoen aan de wettelijke verplichtingen is belangrijk, maar een ziekteverzuimbeleid biedt nog meer voordelen: 

  • Met een goed ziekteverzuimbeleid geef je een signaal af aan werknemers dat je organisatie ziekteverzuim serieus neemt. 
  • Je beschrijft de procedures die gelden bij ziekte, van de wijze van ziekmelden tot het re-integratieproces. Dat is wel zo duidelijk voor werknemers en leidinggevenden. 
  • Je geeft aan welke middelen leidinggevenden en de HR-afdeling hebben in geval van ziekte, en wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn van verschillende partijen. Zo vallen er geen taken tussen wal en het schip omdat iedereen denkt dat een ander dit oppakt. 
  • In het beleid staat in welke gevallen werknemers een externe deskundige kunnen inzetten. Ook dit schept duidelijkheid.

 

Onderdelen van een ziekteverzuimbeleid

Een ziekteverzuimbeleid is dus maatwerk, maar er komen wel altijd een aantal onderdelen in terug: 

  • Allereerst is preventie een belangrijk onderwerp voor het beleid. Als je werknemers niet ziek worden, hoef je je ook niet met ziekteverzuim bezig te houden. 
  • Gebeurt het toch, dan zijn er procedures voor ziekmelden, verzuimcontrole, begeleiding vanuit het werk, re-integratie bij langer verzuim, loondoorbetaling en de regels voor vakantiedagen bij ziekte. Zo krijgt iedereen in de organisatie dezelfde behandeling. 
  • Het is handig om uitgebreider stil te staan bij re-integratie. Je kunt in je ziekteverzuimbeleid beschrijven hoe zo’n proces eruitziet, en welke personen erbij betrokken zijn.  
  • Ook is het verstandig om vast te leggen wat de procedure is bij een conflict. Zo kun je vermelden dat werknemers een second opinion kunnen aanvragen bij een andere bedrijfsarts als zij het niet eens zijn met het oordeel van hun behandelend bedrijfsarts. Daarnaast vermeld je dat je organisatie een deskundigenoordeel zal aanvragen bij UWV als werknemers niet meewerken aan de re-integratie. Werkt de werknemer dan nog niet mee, dan kun je aangeven dat je organisatie zal overgaan tot loonopschorting.

 

Betrek je ondernemingsraad 

Een beleid is pas definitief als de ondernemingsraad (OR) ermee heeft ingestemd. De OR heeft namelijk instemmingsrecht op basis van artikel 27 lid 1d van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Je doet er verstandig aan om de raad vanaf het begin te betrekken. De OR-leden weten wat er speelt op de werkvloer en kunnen nuttige input geven voor het ziekteverzuimbeleid. Bovendien communiceren ze naar de werknemers dat ze bezig zijn met dit onderwerp en zo creëer je draagvlak onder werknemers voor je beleid. Tot slot verklein je de kans dat de OR niet instemt. 

 

Train je leidinggevenden

Een beleid op papier is mooi, maar het is nog belangrijker dat de theorie in de praktijk goed wordt toegepast. Geef je leidinggevenden voldoende informatie over de omgang met ziekmeldingen. Vertel ze wat ze wel en niet mogen vragen en hoe ze de zieke werknemer het beste kunnen ondersteunen. Leg daarbij de nadruk op de machtsverhouding tussen een leidinggevende en een werknemer. Ook met een goede band en het delen van veel persoonlijke verhalen kan een werknemer druk voelen als hij ziek is.

 

Een goed beleid op papier én in de praktijk 

Als het ziekteverzuimbeleid eenmaal op papier staat, wil je dat het effectief uitpakt in de praktijk. Pas het daarom aan als werknemers bijvoorbeeld aangeven dat ze bepaalde passages onduidelijk vinden. Vraag altijd weer instemming aan de OR als je een inhoudelijke wijziging doorvoert. Houd daarnaast de verzuimcijfers in de gaten. Neemt het verzuim toe, pas je beleid dan aan. Is er bijvoorbeeld veel kortdurend verzuim, en belt je arbodienst de werknemer als deze zich drie keer in twee maanden ziekmeldt? Overweeg dan om de arbodienst eerder te laten bellen en hulp aan te bieden. 

 

 

Over Visma Verzuim

Wij willen werknemers veilig, gezond en duurzaam inzetbaar houden. Dat doen wij door samen met onze klanten de meest flexibele, complete en gebruiksvriendelijke software te ontwikkelen voor verzuimbegeleiding en het inzetbaar houden van werknemers. Daarbij geloven wij in de kracht van eenvoud, connectiviteit en data.Andere blogs
06 / 03 / 23
Beleid opstellen voor hybride werken

Sinds de coronapandemie zijn steeds meer werkgevers gaan nadenken over beleid voor hybride werken. Veel werknemers willen graag deels thuis blijven werken en ook werkgevers hebben gezien dat thuiswerken prima kan werken. Volledig thuiswerken zit er vaak niet in, maar voor hoeveel dagen gaan werknemers dan terug naar kantoor? En hoe ga je dit organiseren? Het is verstandig om hiervoor beleid op te stellen.

Bericht lezen
23 / 02 / 23
Verzuim verlagen? Verhoog de medewerkersbetrokkenheid

Betrokken medewerkers zijn goud waard voor elke organisatie. Ze melden zich (bijna) nooit ziek, werken proactief en zijn van grote toegevoegde waarde voor het bedrijf. Kortom: betrokken medewerkers bepalen in grote mate het succes van een organisatie. Maar hoe zorg je er dan voor dat je collega’s betrokken zijn en blijven?

Bericht lezen
10 / 02 / 23
Neem afspraken over privétijd tijdens verzuim op in verzuimprotocol

Een werknemer die ziek is, hoeft tijdens zijn ziekmelding niet alleen maar thuis te blijven en op bed te liggen. Maar dat betekent niet dat ze alles maar kunnen doen en laten wat ze willen. Als werkgever bespreek je de bewegingsruimte van een ziekgemelde werknemer. In hoeverre mag je grenzen stellen aan de bewegingsruimte van een zieke werknemer?

Bericht lezen
Hoe kun je onnodig verzuim zo goed mogelijk voorkomen?

Het is dus belangrijk dat je als bedrijf beschikt over een goed verzuimbeleid. Daarnaast wil je natuurlijk het liefst zoveel mogelijk verzuim voorkomen. Hoe je dat kunt doen lees je in ons whitepaper over vitaliteitsbeleid.  Download ons whitepaper ‘Vitaliteitsbeleid voor je organisatie’.