Blog overzicht

De zin van voldoende vakantie nemen


Richard van der Kamp


In de Arbeidstijdenwet staan regels voor het nemen van pauze en vakantie om werknemers de gelegenheid te geven van hun werk te herstellen. Rust nemen is niet alleen noodzakelijk voor het herstel na zware fysieke arbeid, maar ook na het leveren van cognitieve inspanning. Je kan het dus zien als een vorm van verzuimpreventie. Toch is er maar weinig bekend over de gezondheidseffecten van vakantie.

 

Er zijn werknemers die een stuwmeer aan vakantiedagen opbouwen, en moeite hebben om hun wettelijke dagen op te maken. Dat getuigt misschien van onuitputtelijke werklust, maar het is niet iets wat je als leidinggevende moet toejuichen. Het is niet voor niets in de wet geregeld dat werknemers recht hebben op een minimum aantal vrije dagen per jaar.

 

Opnemen van vakantiedagen niet zomaar weigeren

De wet hanteert een minimumaantal vakantiedagen om de kans op overbelasting weg te nemen. Overbelasting zou anders weer kunnen leiden tot ziekteverzuim. De leidinggevende is daarom verplicht de werknemer de kans te geven vakantiedagen op te nemen en moet een vakantieaanvraag dus in principe accorderen. Alleen als deze de gang van zaken in de organisatie ernstig verstoort, mag de leidinggevende de aanvraag weigeren. In dat geval spreekt de wet over een ‘gewichtige reden’. De leidinggevende moet dan ook aantonen dat het belang van de werknemer niet opweegt tegen het belang van de organisatie. De eis van een gewichtige reden geldt ook voor de bovenwettelijke vakantiedagen.

 

Positief effect op gezondheid en welzijn

Uit de enkele onderzoeken die zijn gedaan, blijkt wel dat vakantie een positief effect heeft op gezondheid en welzijn van mensen. De Finse professor Timo Strandberg stelde in 2018 vast dat vakantie een positieve uitwerking heeft op de gezondheid. Een langlopend onderzoek naar hart- en vaatziekten, waarin ook factoren als de hoeveelheid slaap, werk en vakantie werden meegenomen, liet zien dat bepaalde risicogroepen kwetsbaarder zijn als ze onvoldoende rust nemen. Het effect hiervan was het duidelijkst bij werknemers met overgewicht en een hoog cholesterolgehalte, net als bij werknemers die er een ongezonde leefstijl op na hielden, met roken en overmatig gebruik van alcohol.

 

Onderzoek in Nederland

Uit eerder Nederlands onderzoek door arbeids- en organisatiepsychologen aan de Rijksuniversiteit Groningen blijkt ook dat vakantie effect heeft op welbevinden en gezondheid. De onderzoekers bestudeerden allereerst de resultaten van de andere zeven onderzoeken die wereldwijd zijn gedaan naar het effect van vakantie. Vervolgens hebben ze het effect gemeten bij respondenten. Ook hieruit bleek dat vakantie een positieve invloed heeft op het welzijn en de gezondheid. Maar het is nog niet helemaal duidelijk waarom.

 

Volledige controle en zeggenschap

De meeste theorieën nemen aan dat vakantie welzijn en gezondheid verhoogt, omdat mensen kunnen uitrusten en kunnen herstellen van het werk. Dat effect is er ook als mensen een hele actieve vakantie houden. Alleen al het feit dat ze met andere dingen bezig zijn, zorgt blijkbaar voor ontspanning. Daarnaast ervaren mensen meer geluk en gezondheid, doordat ze zich kunnen bezighouden met dingen die ze leuk vinden. Ten derde speelt mee dat mensen tijdens hun vakantie de volledige controle en zeggenschap hebben over wat ze doen en wanneer. Er is geen druk en bemoeienis van buitenaf. Ten slotte kunnen mensen op vakantie samen zijn met hun geliefden. Dat zorgt voor een gevoel van verbondenheid en maakt gelukkig. Opvallend: ook in de werksituatie draagt autonomie bij aan meer werkplezier. Wie voldoende regelmogelijkheden heeft om het eigen werk te organiseren, ervaart minder werkdruk en stress.

 

Recht op onbereikbaarheid

Werknemers die weinig vrije dagen opnemen, moet je dus ‘verleiden’ om gedurende een jaar voldoende vakantie op te nemen. Het omslagpunt lijkt bij drie weken te liggen. Of dat aaneengesloten moet zijn, is niet duidelijk. De leidinggevende moet waarborgen dat werknemers zorgeloos vrij kunnen nemen. Ze hebben het recht om tijdens hun vakantie onbereikbaar te zijn. Ook is het belangrijk dat ze na hun vakantie niet meteen in piekdrukte terechtkomen, doordat er bijvoorbeeld werk voor hen is blijven liggen. Dan wordt het effect van vakantie snel tenietgedaan door de hoge werkdruk.

 

Over Visma Verzuim

Wij willen werknemers in organisaties veilig, gezond en duurzaam inzetbaar houden. Dat doen wij door samen met onze klanten de meest flexibele, complete en gebruiksvriendelijke software te ontwikkelen voor verzuimbegeleiding en het inzetbaar houden van werknemers. Daarbij geloven wij in de kracht van eenvoud, connectiviteit en data.

 


Andere blogs
26 / 05 / 23
Regels rondom de loondoorbetaling bij een zieke uitzendkracht

Als een werknemer twee jaar ziek is, mag je als werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen. Bij tijdelijk personeel, zoals uitzendkrachten gelden er andere regels. De cao van de uitzendbranche regelde dat een uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt bij ziekte van de uitzendkracht. Een paar jaar geleden ontstond hierover discussie, doordat het gerechtshof deze regel in twijfel trok: is dit wel rechtvaardig en geldt het uitzendbeding wel bij ziekte?

Bericht lezen
26 / 05 / 23
Fit blijven op de werkplek helpt om verzuim te voorkomen

Gedurende een werkdag kan het lastig zijn om voldoende te bewegen. Langdurig achter een beeldscherm zitten en in een verkeerde houding werken, kunnen fysieke problemen bij werknemers veroorzaken. Lichamelijke beweging houdt een werknemer gezond en voorkomt verzuim. Hoe zorg je ervoor dat werknemers fit blijven?

Bericht lezen
26 / 05 / 23
Is eigenrisicodragerschap financieel aantrekkelijk?

Wil je de regie houden over de re-integratie en kosten van alle zieke werknemers? Dan kan het een goed idee zijn om eigenrisicodrager (ERD) te worden voor de Ziektewet (ZW) of de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Waar moet je rekening mee houden bij de keuze om ERD te worden?

Bericht lezen
Whitepaper Vitaliteitsbeleid voor veerkrachtige werknemers

 

Vitaliteitsbeleid heeft als doel om de werknemers in de organisatie gezond en vitaal aan het werk te houden, want vitale werknemers hebben veel voordelen. Maar hoe houd je je werknemers vitaal?

Download Whitepaper