Blog overzicht

Is eigenrisicodragerschap financieel aantrekkelijk?


Richard van der Kamp


Wil je de regie houden over de re-integratie en kosten van alle zieke werknemers? Dan kan het een goed idee zijn om eigenrisicodrager (ERD) te worden voor de Ziektewet (ZW) of de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). De organisatie betaalt dan minder premies werknemersverzekeringen aan de Belastingdienst, maar draait wel op voor de re-integratie-inspanningen en de uitkering als (ex-)werknemers daarvoor in aanmerking komen. Waar moet je rekening mee houden bij de keuze om ERD te worden?

 

Wordt een werknemer in vaste dienst ziek, dan moet de werkgever zijn loon – maximaal twee jaar lang – doorbetalen. Een werkgever is verplicht om werknemers met een tijdelijk contract te verzekeren voor de Ziektewet. Bij ziekte krijgen werknemers maximaal twee jaar een uitkering van UWV, meestal 70% van het dagloon. Een werkgever mag dat risico zelf dragen. Dat betreft dan ook tijdelijke werknemers van wie het dienstverband eindigt tijdens ziekte of die ziek werden binnen vier weken nadat ze uit dienst gingen. Er zijn uitzonderingen zoals werknemers met een no-riskpolis.

 

Eigenrisicodrager voor de WGA

Een werknemer die twee jaar ziek is, kan recht hebben op een uitkering volgens de arbeidsongeschiktheidswet WIA. Die kent twee regelingen. De Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) is er voor mensen die blijvend 20% of minder van het oude loon kunnen verdienen. Het is voor werkgevers niet mogelijk om dat risico te dragen. Het kan wel voor de WGA. Deze is er voor mensen met meer dan 35% arbeidsongeschiktheid die (in de toekomst) weer (meer) kunnen werken. De werkgever die ERD is, betaalt hen het wettelijk verplichte, maximaal ongeveer 70% van het loon, dalend, gedurende tien jaar. Werkgevers kunnen ERD worden voor de ZW óf de WGA óf beide. Het is mogelijk om hiervoor een particuliere verzekering af te sluiten. ERD zijn scheelt in premies, maar de werkgever betaalt dan zelf de kosten van eventuele uitkeringen. Ook moet de werkgever zelf alles regelen rondom re-integratie. UWV blijft wel de keuringen doen.

 

Zelf de re-integratie beïnvloeden

Verplichte regelingen hebben het voordeel van duidelijkheid vooraf en het verdelen van lasten over diverse partijen. Dat is ook het nadeel: werkgevers met een goed sociaal beleid betalen premies voor anderen zonder zo’n beleid. De WGA-premie kent bijvoorbeeld een maximum. Een werkgever met ongewoon veel WGA-gevallen wentelt die kosten af op betere werkgevers. Die lijden concurrentienadeel. Als ERD van de ZW kan de werkgever zelf de re-integratie van de zieke werknemer beïnvloeden. Wat betreft eenmaal arbeidsongeschikte werknemers is het de vraag of de organisatie meer kan bereiken dan UWV met werkhervatting en zo de kosten weet te verlagen.

 

Voorwaarden eigenrisicodragerschap

De werkgever vraagt eigenrisicodragerschap aan bij de Belastingdienst. Op de websites van UWV en de Kamer van Koophandel staan checklists over de voorwaarden om ERD te worden. De werkgever moet net als UWV een sanctiebeleid, een bezwaarprocedure en een (in te huren) bezwaarcommissie hebben. En het ziekteverzuimbeleid moet op orde zijn. Enkele grote arbodiensten stellen op hun site dat het voldoende is om het arbocontract met hen bij de aanvraag aan de Belastingdienst te voegen. De meeste bedrijfsartsen en arbodiensten maken extra afspraken. Die afspraken stuurt de werkgever samen met de aanvraag voor eigenrisicodragerschap mee naar de Belastingdienst. Eigenrisicodragerschap kan ingaan op 1 januari of 1 juli, maar de aanvraag moet tenminste 13 weken ervoor gedaan worden. Een werkgever die overgaat naar WGA-eigenrisicodragerschap hoeft UWV niet te betalen voor lopende uitkeringen van huidige en voormalige werknemers.

 

Garantieverklaring bank of verzekeraar

Voor de WGA is een garantieverklaring van een bank of verzekeraar nodig, zodat de werkgever altijd de verplichtingen tegenover werknemers na kan komen. Een werkgever is ERD voor minimaal drie jaar. Opzeggen kan 13 weken voor 1 januari of 1 juli. De kosten van de opgekomen ZW- of WGA-gevallen tijdens deze periode blijven na het opzeggen voor rekening van de werkgever. Zo betaalt de werkgever alsnog tien jaar lang de WGA-uitkering van werknemers die langdurig arbeidsongeschikt worden. Ook tellen deze gevallen mee bij de berekening van de UWV-premie. Op uwv.nl staat een premiewijzer voor berekening van het financiële voordeel.

 

Goed verzuim- en re-integratiebeleid

Een realistische meerjarenprognose voor eigenrisicodragerschap is onmisbaar. Het is aan te raden een specialist in te schakelen. Er is een groot aanbod qua advisering, ondersteuning of zelfs uitvoering rond eigenrisicodragerschap: verzekeraars en bedrijven voor (personeels-) administratie en re-integratie. Bekijk een offerte en raming voor de komende jaren kritisch.

Eenmaal ERD is een goed verzuim- en re-integratiebeleid essentieel. Dat geeft de werkgever verplichtingen qua administratie en registratie. UWV kan controleren en bij disfunctioneren zaken overnemen, op kosten van de werkgever. Verder is de ‘gewone’ bedrijfsarts niet zomaar in te zetten voor het eigenrisicodragerschap. Dat is een kwestie van beschikbare tijd, maar ook van expertise en taken. De gangbare re-integratie bij de eigen werkgever is lastig bij ziekte die (naar verwachting) voortduurt of (opnieuw) opkomt na het tijdelijke contract. Dat vraagt vaker inzet van de bedrijfsarts voor inschatting wat de werknemer kan, aandacht voor kwesties als loonwaarde en meer overleg, ook met derden zoals casemanagers. De afspraken met de werkgever die ERD is, gaan dan ook extra in op uitvoering en taakverdeling, de aard van de acties, termijnen, registratie en terugkoppeling.

 

Doet de werkgever het beter dan UWV?

Afgelopen jaren is meermalen gekeken of eigenrisicodragers het qua werkhervatting van zieken en arbeidsongeschikten beter doen dan UWV. Dat geeft geen eenduidig beeld. Wel is duidelijk dat gemiddeld genomen de verschillen tussen eigenrisicodragers en UWV niet groot zijn. Scoort de werkgever qua gevallen van ZW of WGA al jaren bovengemiddeld gunstig ten opzichte van vergelijkbare bedrijven qua omvang en werksoort? En is dat nog jaren vol te houden? Dan is het de moeite waard na te gaan of eigen risico dragen netto voordeel oplevert.

 

Over Visma Verzuim

Wij willen werknemers in organisaties veilig, gezond en duurzaam inzetbaar houden. Dat doen wij door samen met onze klanten de meest flexibele, complete en gebruiksvriendelijke software te ontwikkelen voor verzuimbegeleiding en het inzetbaar houden van werknemers. Daarbij geloven wij in de kracht van eenvoud, connectiviteit en data.

 


Andere blogs
02 / 01 / 24
Voldoende rust na inspanning voorkomt verzuim

Het komt voor: een conflict op het werk. Een kwart van de werknemers ervaart conflicten op het werk. Onder leidinggevenden is dat zelfs een derde. De productiviteit en de sfeer kunnen eronder lijden. Een groep experts stelt als nieuwe optie arbeidsconflictenverlof voor. Dit kan een goed idee zijn.

Bericht lezen
17 / 11 / 23
Conflictverlof: afkoelen om langdurig verzuim te voorkomen

Het komt voor: een conflict op het werk. Een kwart van de werknemers ervaart conflicten op het werk. Onder leidinggevenden is dat zelfs een derde. De productiviteit en de sfeer kunnen eronder lijden. Een groep experts stelt als nieuwe optie arbeidsconflictenverlof voor. Dit kan een goed idee zijn.

Bericht lezen
30 / 10 / 23
Aandachtspunten bij het inschakelen van een casemanager bij verzuim

In sommige gevallen is voor de verzuimbegeleiding van een zieke werknemer de inzet van een casemanager nodig. Deze is belast met de meer administratieve en procesmatige kant van het (langdurig) verzuim en de re-integratie. Afhankelijk van het soort contract kan een arbodienst een casemanager voor je organisatie regelen. In dit blog lees je wat je mag verwachten van een casemanager?

Bericht lezen
Whitepaper Financieel risico beperken

 

Is een werknemer ziek, dan kost dat een werkgever veel geld. Hoe je de kosten kunt beperken, lees je in dit whitepaper.

Download Whitepaper